Polityka Prywatności / RODO

Rodo 2020-06-24T11:45:41+00:00

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest ZETO S.A. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Fredry 8a, 60-967 Poznań.

Inspektor Ochrony Danych

W ZETO S.A. w Poznaniu został powołany Inspektor Ochrony Danych.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:

 • email: iod@zeto.com.pl
 • adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, ZETO S.A. w Poznaniu, ul. Fredry 8a, 60-967 Poznań

Cele i podstawy prawne, okres retencji przetwarzania danych osobowych przez ZETO S.A. w Poznaniu

ZETO S.A. w Poznaniu, każdorazowo przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych identyfikuje cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określa okres retencji danych.

Gdy wiąże nas umowa, dane osobowe przetwarzamy w celu jej realizacji bądź w celu jej zawarcia, gdy Państwo o to poproszą, a dane te będziemy przetwarzać co najmniej przez 6 lat ze względu na wymagania prawa podatkowego. Jeżeli nie posiadamy tej podstawy prawnej możemy przetworzyć Państwa dane ze względu na wymagania prawne, które nakłada na nas polskie bądź europejskie prawo. Zdarza się również, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w naszym prawnie uzasadnionym interesie np. zapiszemy Państwa imię, nazwisko oraz numer dowodu osobistego, gdy odwiedzą Państwo naszą siedzibę, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i będziemy je przetwarzać przez rok. Gdy nie zidentyfikujemy, żadnej z powyższych podstaw prawnych, poprosimy Państwa o zgodę na przetwarzanie Państwa danych np. w celach marketingowych i będziemy je przetwarzać do czasu cofnięcia tej zgody bądź ustania celu przetwarzania (zakończenie akcji marketingowej).

Każdorazowo dołożymy wszelkich starań, aby zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych przez RODO w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Spółka przetwarza dane osobowe w celu: 

 • niezbędnym do wykonania Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (w przypadku Użytkowników, którzy zawarli taką umowę),
 • marketingu produktów lub usług świadczonych przez ZETO S.A. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej i dobrowolnej zgody,
 • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ZETO S.A. w Poznaniu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą lub zostaną przekazane:

 • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator,
 • zewnętrznym kancelariom prawnym,
 • upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.
 • firmie ochroniarskiej

Przysługujące Państwu prawa wobec ZETO S.A. w Poznaniu w zakresie przetwarzanych danych

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo Państwa danych

ZETO S.A. dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed utratą, nadużyciem, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. W przypadku, gdy Administrator będzie chciał pozyskać dodatkowe dane osobowe na Państwa temat lub wykorzystać te dane do innych celów zostaną Państwo o tym poinformowani. Jeżeli działania podejmowane przez Administratora będą wymagały udzielenia dodatkowej zgody, zgłosimy się do Państwa z prośbą o jej udzielenie. Należy pamiętać, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy tylko i wyłącznie od Państwa oraz nie wpływa na współpracę z ZETO S.A. w Poznaniu.

Tryb procedowania wniosków do Inspektora Ochrony Danych

Wniosek może być złożony bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych. Jego rozpatrzeniem zajmiemy się niezwłocznie. Jeżeli weryfikacja możliwości uczynienia zadość Państwa żądaniu będzie trwała dłużej niż miesiąc o przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem. Takie przedłużenie jest możliwe z uwagi na złożoność żądania lub liczbę złożonych wniosków.

Jeżeli wniosek nie pozwala na Państwa jednoznaczną identyfikację lub jest niejasny, Inspektor Ochrony Danych skieruje do Państwa prośbę o jego uzupełnienie w terminie jednego miesiąca od wpływu wniosku.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie elektronicznej, dalsza korespondencja będzie prowadzona również w tej formie, jeżeli okaże się to możliwe. W innych przypadkach o sposobie rozpoznania wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Rozpatrzenie wniosku jest wolne od opłat. Jeżeli jednak żądanie jest oczywiście nieuzasadnione lub często powtarzane, Administrator może nałożyć uzasadnioną opłatę, uwzględniającą rozsądne koszty administracyjne związane z rozpoznaniem wniosku, komunikacją lub przeprowadzeniem wnioskowanych operacji lub odmówić rozpoznania wniosku.

Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez:

 • email: iod@zeto.com.pl
 • adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, ZETO S.A. w Poznaniu, ul. Fredry 8a, 60-967 Poznań

Obowiązek informacyjny:

Państwa dane osobowe wskazane we wniosku będą przetwarzane w celu jego rozpatrzenia. Ich przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na obowiązek Administratora realizacji praw osób, których dane dotyczą wskazanych w treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji Państwa tożsamości oraz prawidłowego rozpatrzenia złożonego wniosku. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędne do rozpatrzenia wniosku oraz dalszy okres 5 lat, celem obrony przed przysługującymi Państwu roszczeniami lub dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym świadczącym obsługę techniczną serwisu informatycznego jak również zewnętrznym kancelariom prawnym.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest również warunkiem rozpoznania złożonego przez Państwa wniosku.

Przekazywanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Automatyczne przetwarzanie Państwa danych osobowych, w tym poprzez profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Pliki cookies

 1. Strona internetowa zeto.com.pl używa cookies (tzw „ciasteczek”). Stanowią one dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. W sytuacji gdy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn w celu usprawniania i optymalizowania funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard z użytkowania naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 5. Na witrynie www.zeto.com.pl wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Wtyczki portali społecznościowych

 1. Strona internetowa używa tzw. wtyczek serwisów społecznościowych (dalej: „wtyczki“).
  Wyświetlając stronę internetową zawierającą wtyczkę przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami LinkedIN. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i jest zintegrowana ze stroną. Dzięki temu usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są u niego akurat zalogowani. Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych osobowych zostały opisane w polityce prywatności usługodawców.
  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other
 2. Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Mogą Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“ (http://noscript.net/).”